Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt krepko presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Za izvedbo ustrezne klančine je potrebno prestaviti vse komunalne vode, ki potekajo v območju podhoda (glavni plinovod, kanalizacija, vodovod), za kar pa je potrebno pridobiti, poleg soglasij upravljavcev teh vodov, tudi dovoljenje Slovenskih železnic. Je pa predlagani projekt zajet v projektu "Loške kolesarke poti", ki je že uvrščen v NRP Občine Medvode.


Podhod Preska-Medvode klančina primerna za vozičke

Tina Tina  –  05. 05. 2021  –  Preska
116.jpeg
116.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno je z otroškim vozičkom pot iz Preske v Medvode preko podhoda skoraj nemogoča. Klančina je prestrma in drseča, voziček z otrokom je potrebno nesti po stopnicah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Adaptacija klančine v bolj položno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Celotna priprava načrta rekonstrukcije klančine in izvedba.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Preska - Medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do 31.12.2022

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov