Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt krepko presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Za celovito prenovo podhoda, ki bi zajemala tudi ustrezni klančini, je potrebno predhodno prestaviti vse komunalne vode, ki potekajo v območju podhoda (glavni plinovod, kanalizacija, vodovod), za kar pa je potrebno pridobiti poleg soglasij upravljavcev teh vodov tudi dovoljenje Slovenskih železnic. Je pa predlagani projekt zajet v projektu "Loške kolesarke poti", ki je že uvrščen v NRP Občine Medvode. Obenem pa letos v času Evropskega tedna mobilnosti načrtujemo grafitiranje podhoda, kar bo vizualno polepšalo podhod do trajnejše rešitve.


Podhod Barletova

KATARINA GALOF KATARINA GALOF  –  07. 05. 2021  –  Preska

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je projekt izpadel iz dosedanjih predlogov in bil neuspešen na kandidaturi za evropska sredstva in ker je preureditev klančine in prestavitev plinovoda velik strošek in ni jasno kakšni so nadaljnji načrti.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

BIstveno je, da je podhod vsakodnevno v uporabi in povezuje Presko z Medvodami potreben celotne prenove in ureditve. Predlagamo pleskarska dela, ureditev ograje, stopnišč in nabrižine, da se ne bo drobilo kamenje, pesek in zemlja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pleskanje

zamenjava ograje

zamenjava tlakov

ureditev nabrižine

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V letih 2021 in 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov