Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zemljišče ni v lasti Občine Medvode. Za izvedbo podanega predloga predlagatelj po pozivu ni predložil soglasja lastnika zemljišča, zato je projekt izločen iz glasovanja.


Igrišče med Dragočajno in Mošami

Leon Stare Leon Stare  –  07. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vaseh Moše in Dragočajna ni lokacij, kjer bi lahko postavili igrišče za otroke. TD Dragočajna - Moše je ob Savi uredilo sprehajalno pot ob kateri bi bilo možno postaviti tudi otroško igrišče v zavetju gozda.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev igrišča za otroke, kjer bi se lahko družine zbirale v mirnem okolju. Pri izgradnji bi bilo možno za namestitev igral izkoristiti tudi drevesa, ki bi omogočala dodatne možnosti za montažo igral.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je očistiti gozdno podrastje, utrditi podlago, izdelati (pretežno) lesena igrala, ograditi igrišče, postaviti klopce in mize.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvajal na parc. št. 167/2 KO Moše.

Zaradi birokratskih ovir je pridobivanje soglasja lastnika še v teku.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi se izvedel v dveh delih.

Priprava terena, ograditev igrišča, montaža osnovnih igral ter postavitev klopi in miz bi potekalo med 1.7.2021 in 30.9.2021, v spomladi 2022 pa bi namestili še preostala igrala.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Projekt bi delno sofinancirala tudi KS Smlednik.

TD Dragočajna - Moše bi pripravila oz. očistila teren in pomagala pri montaži ograje ter pri drugih delih, kjer lahko dela izvedemo sami.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov