Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ker gre za odvajanje tudi zalednih voda, njihova zacevitev ni dovoljenja, tudi zaradi čiščenja in vzdrževanja, zato je komisija projekt izločila iz glasovanja.


Ureditev odvodnjavanja ob cesti na Seničici

Klemen Dobnikar Klemen Dobnikar  –  19. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo
52.jpg
52.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob cesti na Seničici poteka jarek, v katerem ob deževjih zastaja voda. Posledično se poleti v okolici širijo roji komarjev in ostalega mrčesa. Prav tako neurejeno odvodnjavanje kazi podobo okolice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Položitev betonskih cevi na delu, kjer jih še ni in posledično preprečitev zastajanja vode v jarku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Položitev betonskih cevi in zasutje jarka.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Parcela je v lasti Občine Medvode.

Katastrska občina 1981, Parcelna številka 1175/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej, po možnosti pred poletjem.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov