Postavitev cestnih luči pod gostilno Mihovec; pri oranžnih hišah

Aljaž Rezar  –  06. 05. 2021  –  KS Pirniče
Lokacija luči iz ptičje perspektive
Lokacija luči iz ptičje perspektive

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Že več let na odseku pod gostilno Mihovec manjka cestna luč. Težave imamo stanovalci oranžnih stanovanjskih hiš, saj pri zavijanju v ulico ponoči ne vidimo uvoza. 

Pred leti se je zaradi neosveteljenosti tu zgodila celo prometna nesreča, ko je voznik v temi zmotno zavil v ulico že nekaj metrov prej in z vozilom obvisel na visokem robniku. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev cestne luči. S postavitvijo bi povečali prometno varnost na tem območju Pirnič. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo postaviti cestno luč. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Predlagam, da se luč postavi ob uvoz v ulico, na parcelo 218/5. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Projekt se lahko izvede kadarkoli v tem časovnem obdobju. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vrednost projekta

7000 €

Komisija je v dogovoru s predlagateljem projekt razširila iz postavitve ene luči javne razsvetljave na postavitev več luči javne razsvetljave na celotnem neosvetljenem odseku ceste.