Ureditev spominskega obeležja v Studenčicah

mrak.tadej@gmail.com  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 2
spomenik.jpg
spomenik.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Spominsko obeležje v spomin na kurirsko postajo med II. sv. vojno je že nekaj let zapostavljeno, okolica pa neprimerno urejena oz. neurejena. Z ureditvijo statusa zemljišča in ureditvijo okolice spomenika bi počastili spomin na dogajanje v tistih časih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Spominskemu obeležju bi dali pridih ponosa, z ureditvijo okolice pa pokazali spoštovanje do ljudi, ki so v tistih časih delovali pod okriljem narodno ovobodilnega gibanja. Na tej točki se tudi odpre pogled na Mevoško kotlino, ki bi jo lahko definirali kot razgledno točko.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 - pridobitev soglasja lastnika zemljišča

 - nakup in postavitev novih klopi

 - montaža ograje.

 - nasutje površine okrog spomenika s peskom oz. zasaditev trave

 - postavitev novih klopi

 - postavitev oz. montaža stopnic za dostop do spomenika s ceste.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Parcela 124/3, k.o. Studenčice.

 

Soglasje lastnika še čakamo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vrednost projekta

3000 €

Iz projekta se v dogovoru s predlagateljem izloči postavitev ograje, saj to ni skladno s prostorskimi akti za to zemljišče.