Zbiljski gaj / Vaški trg – središče za vse generacije

Fizično oddan predlog  –  04. 06. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naselje Zbiljski gaj ima 80 hiš, ki vsebujejo preko 100 stanovanjskih enot. Po projektu ima naselje projektirano površino za vaški trg ter otroško igrišče, investitorja pa nista uspela dokončati tega dela naselja. Predlog je skladen z veljavnimi občinskimi akti in je namenjen splošni javni uporabi. 

Tema oziroma težava, ki jo projekt naslavlja, je ureditev zapuščenega in zaraščenega zemljišča v uporaben in prijazen prostor, ki bi predstavljal središče druženja vseh generacij tukajšnjih prebivalcev in stanovalcev Doma starejših občanov Medvode. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se zemljišče, ki je bilo primarno že namenjeno za vaški trg, končno uredi v funkcionalen prostor, ki bo služil svojemu namenu in bo na voljo vsem, ki tukaj prebivamo in morebitnim obiskovalcem. 

Predlagamo, da se na omenjeni parceli, veliki okoli 600 m2, ki na svoje bistvo čaka že dvajset let, uredi naslednje: 

 • gradbeni poseg z zatravitvijo, 
 • tlakovanje poti, 
 • umestitev 4 klopi z nadstreškom, 
 • zasaditev 3 dreves večje rasti, 
 • dobava pitnika, 
 • vgradnja jaška, 
 • dobava in montaža knjigobežnice, 
 • podlaga za otroško igrišče, 
 • postavitev otroških igral (npr. hišica s toboganom, dvojna gugalnica, konjiček), 
 • vadbene naprave za ulično vadbo (npr. bradlja, raznovrstni višinski drogovi, drog s krogi, drog za ravnotežje, klop za trebušnjake, vadbena naprava metuljček, orbitrek, kolo), 
 • koš za smeti in koš za pasje iztrebke, 
 • zasaditev cvetlične grede.

Vaški trg z otroškim igriščem bo center druženja za prebivalce naselja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za projekt, ki bi se izvedel neposredno na občinski parceli, ki je že namenjena za vaški trg, bi bilo potrebno sledeče: 

 • pripraviti načrt krajinskega arhitekta za vaški trg, 
 • izbor gradbenega izvajalca za ureditev zemljišča z vgradnjo jaška,  
 • izbor otroškega igrala z ustrezno podlago, vadbenih naprav ter 4 klopi z nadstreškom, 
 • izbor arboritičnih 3 sadik, 
 • izbor pitnika, 
 • nabava koša za smeti + koša za pasje iztrebke, 
 • dobava in montaža knjigobežnice.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Naselje Zbiljski gaj, parc. št. 308/96 k.o.1973 Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Predlagamo, da se projekt izvede čimprej, oziroma do predvidenega roka 31. 12. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Krajevna skupnost Medvode Center ima v svojem proračunu za leto 2021 v NRP Otroško igršče - Zbiljski gaj OB071-20-0007 planiranih 5.000 EUR za sofinanciranje igrišča. Svet KS MC je financiranje potrdil na 2. korespondenčni seji dne 30. oktobra 2020 pod točko 3. 

V teku je pogovor glede sofinanciranja fitnesa na prostem. 

Prav tako smo pripravljeni brezplačno ponuditi svoje znanje pri organizaciji in izbiri izvajalca, vodenje in nadzor nad izvedbo projekta. V priponki idejna zasnova ureditve vaškega trga. V kolikor bo projekt izglasovan, so krajani pripravljeni pridobiti načrt krajinskega oblikovalca za Vaški trg. 

Projekt je združen iz dveh predlaganih projektov katerih predlagatelja sta Zdenka Bokal in Zoran Ristić.

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €

V projekt smo združila dva projektna predloga: Ureditev vaškega trga – središča za vse generacije in Zbiljski gaj / Vaški trg z otroškim igriščem.