Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Obcestna razsvetljava Seničica

Jure Petac  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na cesti skozi Seničico proti Žlebom je veliko tranzitnega prometa. Več odsekov je zelo ozkih in nevarnih za peščce. Zaradi veliko otrok in strarejših, predlagam namestitev javne razsvetljave. Kolikor vem, je že narejen cevni razvod za elektriko. Razsvetljava bi dvignila nivo varnosti do izgradnje pločnika. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namestitev obcestnih svetilk. 

Bistveno povečanje prometne varnosti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pregled stanja obstoječih cevovodov, pregled projekta pločnika - razsvetljava naj ne ovira gradnje pločnika. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Parcel je več, lastniki so različni. Določene parcele so tudi v lasti občine. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Prej ko se izvede, prej bo povečana varnost. Morda se lahko pristopi tudi fazno in se najprej namesti svetilke na občinskih parcelah, ob križiščih oz. kritičnih točkah. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/