KRAJINSKA UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN UREDITEV SADOVNJAKA PRI OŠ SMLEDNIK

Marko Valencic Marko Valencic  –  05. 05. 2021  –  KS Smlednik
108.jpg
108.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za nadgradnjo igrišča za šport in rekrecijo ( ki ga, poleg učencev OŠ Simona Jenka, lahko uporabljajo vsi krajani KS Smlednik in širše) s krajinsko arhitekturnimi rešitvami, ki zagotavljajo senco, dodatne prostore za sedenje, parkiranje koles in drugo, hkrati pa z novimi zasaditvami, ureditvami  in dejavnostmi daje poudarek na vzgoji in izobraževanju otrok o pridobivanju hrane in čiste vode z uvajanjem participacije krajanov in društev pri tovrstnem dopolnilnem izobraževanju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 Najprej bi se  pripravila celovita ideja zasnove krajinske arhitekture okolice šole in izvedbeni projekt elementov, ki se bodo izvedli v tem projektu. Vzporedno s tem bi šola pripravila programsko zasnovo vključevanja posameznih programskih polj v redni

( dodajanje k vsebinam iz predmetov biologija, naravoslovje, spoznavanje narave in družbe itn.) in razširjeni ( interesne dejavnosti - vsebine povezane s sadjarstvom, vrtnarstvom) vzgojno - izobraževalni proces v šoli.

Na športnem igrišču se bi izvedlo tribune (kombinacija beton, les in kovina), na vhodih v športni del parka pa se bi postavilo skulpturno oblikovana stojala za kolesa.

Ob poti skozi igrišče in na bregu bi se, kjer je to možno, zasadile primerne  stare sorte sadnih dreves ( ni potrebno špricanje), ki zorijo v času trajanja pouka. Sicer bi zasadili tudi okrasna drevesa.

V sadovnjaku in zelenjavnem vrtu bi se vsako  izvedlo nekaj delavnic z otroci (sajenje, obrezovanje, cepljenje, gradnja žuželčjih hotelov, ptičjih krmilnic itn.) v povezavi z rednim poukom ( biologija, tehnika, gospodinjstvo) in krožki ( sadjarski, kuharski, vrtnarski...).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V projektu se bodo izvedle sledeče aktivnosti:

1. Načrte bo izvedel zunanji izvajalec, s katerimi smo pripravili zasnovo projekta že sedaj

(Za vse naslednje točke velja, da se bomo, če bo to le možno, oprli na domače izvajalce, saj jih občina premore)

2. Gradbena dela (tribune in vgradnjo opreme) bomo izvedli z izbranim izvajalcem preko izbiranja ponudb

3.Drevje bomo kupili v izbrani drevesnici in jih po navodilih in ob sodelovanju strokovnjaka tudi zasadili. Pri tem bodo sodelovali tudi učenci.

4. Ob vsem tem bomo izvajali različne izobraževalne aktivnosti z učenci, pri čemer bomoi povabili tudi zunanje sodelavce ( strokovnjake, društva, institucije, krajani).

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Vse aktivnosti bi se izvajalo na območju Športnega parka Smlednik, na parceli št. 378/9 k. o. Smlednik katere lastnica je občina Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi se začel izvajati 1. 7. 2021 s pripravo načrtov, nato sledijo  z gradbena dela, nadaljeval pa bi se  istega leta jeseni s  saditvijo dreves in grmičevja ter izvajanja delavnic u učenci, ki se bodo izvajale vse do konca programa. Projekt bi dokončali najkasneje poleti l. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Izvedba delavnic z učenci bo potekala v povezavi z učnimi načrti - BIO, NAR, SND itn.), ter v okviru kombiniranja z drugimi tekočimi, projekti, katerih vsebine se dajo povezati - to je na šoli trenutno projekt ERASMUS ( Passport to Health, Erasmus project). Del sredstev za sajenje in sanacijo površin bi šola (v dogovoru z občino Medvode) lahko namenila iz naslova investicij oz. materialnih stroškov, izkop lukenj za drevesa imamo obljubljeno kot donacijo enega od staršev. 

Vrednost celotnega projekta je okoli 30.000 €, od tega bi imeli približno 10.000 lastnih oz. sponzorskih sredstev ( sajenje dreves, vzgoja in poučevanje  povezana z aktivnostmi v športnem parku). 20.000€ bi porabili za nakup potrebnih materialov ( beton, les kovina, drevesa, grmičevje) in gradbena dela.Vrednost projekta: 20000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 26. 01. 2022


   Načrtovanje

   Z metodo vključevanja različnih deležnikov se načrtujejo potrebna dela in celovito urejanje okolice osnovne šole.

  • Datum objave 31. 10. 2022


   Se izvaja

   Izvajalec je izbran, projekt bo izveden do konca leta.

  • Datum objave 07. 12. 2022


   Izveden

   Na športnem parku ob OŠ Simona Jenka Smlednik smo zgradili 4 betonske tribune z dvojnimi sedišči za spremljanje igre. Ob igrišču smo zasadili tudi 15 novih dreves, ki bodo dajala senco v vročih poletnih dneh. Končna vrednost projekta: 19.934,30 EUR