Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV 7. 4. - 7. 5. 2021

Občanke in občani oddate predloge projektov med 7. aprilom in 7. majem 2021. Posamezen predlog projekta mora biti pripravljen v skladu z navodili, njegova vrednost pa ne sme biti nižja od 3 000 ter višja od 20.000 EUR. V primeru, da je za posamezno območje na voljo manj kot 20.000 EUR, vrednost projekta na tem območju ne sme presegati dodeljenih sredstev za to območje. Predlog lahko oddate preko spleta ali z obrazcem v sprejemni pisarni Občine Medvode, po pošti ali na elektronski naslov občine.

2

PREGLED PREDLOGOV 8. 5. - 13. 6. 2021

Vse oddane predloge pregleda komisija, ki vsak oddan predlog finančno ovrednoti in preveri, če je izvedljiv, skladen z zakonodajo, znotraj geografskega območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna ter v skladu z drugimi pravili projekta Sodeluj in glasuj!. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE 14. 6. - 20. 6. 2021

Glasovanje bo izvedeno med 14. in 20. junijem 2021 preko spleta ali v prostorih Občine Medvode. Sodeluje lahko vsak občan ali občanka s stalnim bivališčem v občini Medvode, ki je dopolnil/-a 15 let. Vsak občan ali občanka bo lahko glasoval/a za projektne predloge znotraj območja v katerem ima prijavljeno stalno prebivališče.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV 23. 6. 2021

Po končanem glasovanju bo Občina Medvode preverila rezultate in razglasila projekte, ki so bili izbrani. Izbrani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Medvode za proračunski leti 2021 in 2022.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Občine Medvode in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovega statusa.