Ta projekt ni bil izglasovan.

Projekt ureditve odlaganja odpadkov na območju celotne Katarine

Katarina K Katarina K  –  05. 05. 2021  –  Polhograjci 1
110.jpg
110.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog projekta naslavlja problem odvrženih odpadkov, predvsem plastične in pločevinaste embalaže, ter pasjih iztrebkov ob najbolj obiskanih pohodniških poteh v Polhograjcih (pešpot od Gostilne na Vihri proti sv. Jakobu, pešpot mimo cerkve sv. Katarine proti Jeterbenku in pešpot po cesti od Topola proti Toškemu čelu). Odvrženi odpadki ob poteh kazijo lepoto naših hribov, puščeni pasji iztrebki na travnikih pa imajo tudi negativen vpliv na kakovost in uporabnost krme, ki jo kmetje kosijo za svojo živino. Na Katarini sta zaenkrat postavljena le dva smetnjaka za pasje iztrebke (eden ob cesti od gostilne Dobnikar v smeri proti Grmadi in drugi pred POŠ Topol), manjkajo pa tudi koši za navadne smeti. Kolikor bi se to izkazalo za potrebno, se lahko pasji smetnjaki in koši za smeti postavijo tudi v vasi Belo, v kamnolomu pri izhodišču pešpoti na Grmado ali na drugih izhodiščih pešpoti na območju Polhograjci I. Ker smo še vedno v primežu korona epidemije, ko so gostilne zaprte in urejene sanitarije pohodnikom niso dostopne, bi se s tem projektom naslovilo tudi problem nedostopnosti stranišč za pohodnike, predvsem za starejše pohodnike in družine z otroci. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo namestitev vsaj 3 dodatnih košev za smeti in 3 smetnjakov za pasje iztrebke, in sicer na treh dodatnih lokacijah: enega na lokaciji gostilne na Vihri (na parkirišču s parc. št. 64 k. o. Topol, možna montaža na leseno ograjo, ki obroblja parkirišče), drugega pred cerkvijo sv. Katarine (možna montaža na odprt betonski objekt, znotraj katerega se že nahajajo smetnjaki za odpadne sveče, stoječega na parc. št. 3 k. o. Topol) in tretjega na križišču cest Topol – Toško čelo in Cesta v Dobje (ob občinski cesti parc. št. 666/2 k. o. Topol, možna montaža na prometni znak). Morda bi na eni od lokacij (morda na parkirišču na Vihri) postavili tudi manjšo leseno tablo, ki bi pohodnike osveščala o posledicah pasjih iztrebkov na njivah in travnikih in jih pozivala k pravilnemu ravnanju s takimi odpadki. Kot že opisano zgoraj bi se v primeru dodatnega interesa koše lahko postavilo tudi drugod po območju Polhograjci I.

Nadalje predlagamo postavitev velikega zabojnika za embalažo na občinskem parkirišču pred POŠ Topol na parc. št. 403/14 k. o. Topol, kamor bodo lahko pohodniki odvrgli plastično embalažo (ponoči bi se lahko zabojnik tudi zaklenil). Na navedeni parceli predlagamo tudi postavitev premičnega ekološkega stranišča (lahko tudi dveh), katerega najem na mesec okvirno znaša od 70 do 100 EUR. Stranišče bi bilo smiselno najeti za dobo vsaj dveh let oziroma do celostne ureditve parkirišča, ki jo ima občina že v planu. Čeprav bi morali na navedenem parkirišču prvenstveno urediti ekološki otok za zbiranje odpadkov, pa bo verjetno občina navedeno uredila v sklopu celostne ureditve parkirišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo nakupiti potrebne smetnjake, jih montirati in zagotoviti njihovo redno praznjenje. Soglasja lastnikov, kjer je predvidena postavitev smetnjakov na zasebnem zemljišču, so priložena. Zabojnik za embalažo bi pridobili v pristojnem komunalnem podjetju, najem in praznenje premičnih stranišč pa na spletu ponuja kar nekaj ponudnikov. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvedel v naselju Topol, možno pa ga je razširiti tudi na druge vasi na območju Polhograjci I. Konkretni predlog predvideva namestitev košev delno na občinskem zemljišču, delno pa na zasebnem zemljišču, za kar so priložena ustrezna soglasja lastnikov.

Postavitev zabojnikov za smeti in pasje iztrebke je predlagana na parc. št. 64, 3 in 666/2, vse k. o. Topol, postavitev zabojnika za plastično embalažo in premičnega stranišča pa na parc. št. 403/14 k. o. Topol.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Postavitev je potrebno izvesti čimprej, saj je v poletnih in jesenskih mesecih največ pohodnikov. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja zaenkrat nismo iskali.

Pripravljeni smo javljati, ko je potrebno sprazniti zabojnike. 


Vrednost projekta: 9000 €

Iz projekta se izloči postavitev zabojnika za embalažo, saj se embalaža zbira v hišnih zabojnikih in ne več na ekoloških otokih.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov