Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog ni skladen z določili Občinskega prostorskega načrta, prav tako je območje opredeljeno kot naravna vrednota, kjer so posegi dovoljenje le pod pogoji Zavoda RS za varstvo narave. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Poglobitev bazena straža in ureditev okolice

Andrej Zajelšnik Andrej Zajelšnik  –  05. 05. 2021  –  KS Pirniče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob vsakem večjem nalivu voda nanosi kamenje v bazen ter gnoj iz sosednjih njiv. Poglobitev in ureditev bi dejansko omogočala plavanje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Poglobitev bazena, ureditev odvodnjavanja meteornih vod mimo bazena in ne v bazen. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedel bi se s pomočjo prostovoljcev in izbranega izvajalca, ki ima izkušnje na področju urejanja vodotokov. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Izvir straža

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

1.7-31.12

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov