Ta projekt ni bil izglasovan.

V IZBRANO SMER PO PRAVI POTI

Mojca Murnik Mojca Murnik  –  06. 05. 2021  –  Polhograjci 1
127.jpg
127.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na področju Polhograjci 1 ležijo vasi Trnovec, Topol, Tehovec, del Setnice, Brezovica in Belo.                             Kraji so že od nekdaj zelo priljubljene izletniške točke za obiskovalce, ki vstopajo v ta prostor iz medvoške, ljubljanske, škofjeloške in polhograjske smeri.                                    Zlasti v času med epidemijo, pa tudi sicer, se izpostavlja preobremenjenost krajine z raznovrstnimi rekreativnimi dejavnostmi, ki jih obiskovalcem nudi prostrana in neokrnjena narava. Projektni predlog naslavlja: -    v prvi vrsti obiskovalce -    krajane in lastnike zemljišč in gozdov -    širšo javnost: - Zavod za gozdove, turistična, planinska in podobna društva, ribiško in lovsko družino in lokalno skupnost.                                                                                 S prenosom uveljavljenih dobrih praks v ta prostor bi izboljšali odnose med prebivalci in obiskovalci.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da na območje Polhograjcev 1 implementiramo projekt URBforDAN. URBforDAN- upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih.                        To je evropski projekt, katerega cilj je omogočiti bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo. V projekt je poleg Ljubljane, ki je vodilni partner, aktivno vključenih še šest podonavskih mest (Dunaj, Budimpešta, Cluj-Napoca, Zagreb, Beograd in Ivano-Frankivsk) ter pet gozdnih organizacij. V Ljubljani so za testno območje projekta izbrali Golovec. Projekt se v medvoški občini širi na področje Šmarne gore.

Snovalci projekta- nekateri tudi doma iz Polhograjcev, so zasnovali in na področju Golovca namestili urbano opremo, ki je namenjena predvsem usmerjanju, obveščanju, ozaveščanju in izobraževanju uporabnikov gozda in okolice. 

Bistvo predloga: - Na vstopnih točkah bi tudi na območju Polhograjcev postaviti informacijske table z označenimi tematskimi potmi in z navedbo uporabniškega režima.                                            - Na izbranih mestih bi postavili izobraževalno usmerjevalne stebričke, v projektu poimenovane totemi.                               - Projekt bi neomejeno lahko  nadgrajevali s postavitvijo druge urbane opreme z rekreativnimi in izobraževalnimi vsebinami. Predvsem pa tudi z označevanjem in urejanjem poti, s predstavitvijo lokalnih znamenitosti, kulturne dediščine in turističnih možnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prenos že uveljavljene dobre prakse lahko precej olajša izvedbo projekta. Osredotočiti bi se morali predvsem na vsebino informacijskih tabel in totemov in na izbor urejenih stez in poti kamor bi vabili in usmerjali obiskovalce.                  V izbor poti bi vključili že uveljavljene javne poti, obstoječe markirane planinske steze, v primeru novih poti bi  iskali soglasja lastnikov zemljišč. 

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Informacijske table bi postavili na izbranih lokacijah v vsaki vasi, izobraževalno usmerjevalne table pa na izbranih poteh, kjer bi obiskovalcem lahko v največji meri nudili kakovostno rekreacijo in sprostitev. Večino lokacij bi lahko zagotovili na javnih površinah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Časovno je izvedba projekta odvisna od priprave vsebin, ki jih želimo komunicirati preko informacijskih tabel in totemov. Izbor lokacij prepustimo krajevnim skupnostim. V sodelovanju z občino poteka tudi reševanje problematike parkiranja, kar bi še dodatno dopolnilo projekt.  

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ocenjena vrednost projekta, ki vključuje šest informacijskih tabel in 20 usmerjevalno izobraževalnih stebrov je 15.000 EUR. Glede na to, da gre v osnovi za evropski projekt je veliko možnosti sofinanciranja iz evropskih sredstev za regionalni razvoj. Krajani oz. lokalna skupnost bi lahko prevzela pripravo raznih delavnic z zainteresirano javnostjo in krajani.  


Vrednost projekta: 15000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov