Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Komisija je projekt izločila iz glasovanja, saj je predlog identičen predlogu "Asfaltiranje ceste Valburga", ki je bil vložen pred tem predlogom in že uvrščen na glasovanje (zap. št. 99).


Asfaltiranje ceste Valburga

Štefan Kozjek Štefan Kozjek  –  06. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Že 36 let se vozimo po makadamu, zato mislimo, da bi bilo prav, da se asfaltira manjkajoči del.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje odseka ceste, kjer je še makadam. Potrebna je tudi odmera ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cesta je v lasti občine Medvode. Potrebujemo samo asfaltiranje.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Valburga pri hišni št.: 87, 88, 82, 29c, 83, 81

Št. parcel: 427/9, 427/3, 444/22 k.o Smlednik

 

 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Julij, avgust 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne, več kot polovico ceste smo že asfaltirali z lastnimi sredstvi.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov