Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja.


Oznake za postajališča šolskega avtobusa

Simon Simon  –  06. 05. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo
133.jpeg
133.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Postajališča šolskega avtobusa v krajnevni skupnosti niso označena. Table ali talne označbe bi zagotovile večjo varnost šolarjev in drugih udeležencev v cestnem prometu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postajališča šolskega avtobusa bi bilo potrebno označiti s talnimi označbami ali oziroma prometnimi znaki.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

/

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

/

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov