Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako pa je podani predlog že zajet v projektu "Vodovod Polhograjski Dolomiti", ki je že uvrščen v NRP Občine Medvode.


Reševanje problema vodooskrbe na Belu / alternativni predlog

JakaF JakaF  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vodooskrba na Belu je že dlje časa problematična. Ob deževju se polnjenje vodohreamov zaradi relativno površinskega zajema v obstoječem črpališču in zamotene vode črpanje ustavi in se obstoječe količine vode v vodohramih izpraznijo. Povezava in prečrpavanje v vodohramih tudi ni ustrezno razrešeno.

Posledično je potrebno v kritičnih trenutkih vodo dovažati z gasilskimi cisternami (GVC). V mesecu decembru je bilo takih voženj več kot 20, kar predstavlja precejšen strošek.

Glede na veliko povečanje stalnega prebivalstva Bela iz približno 30 na več kot 90 je potrebno nujno sistemsko in vzdržno rešiti vodooskrbo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kot alternativni predlog že predlagani izgradnji novega (dodatnega) vodohrama podajam predlog za izvedbo vrtine za črpanje globinske vode, ki je je na območju Bela dovolj. Na ta način bi zagotovili stalno dovajanje vode v vodohrame, rešitev pa je cenovno vzdržna in se je na strokovni ravni že obravnavala pred nekaj leti, ter tudi potrdila kot ustrezna. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo pridobiti izvedeni projekt za izvedbo vrtine. Po izvedbi vrtine in nstalaciji ustreznih naprav bi bilo potrebno izvesti priključek na obstoječi vodovodni sistem. Ker je predvidena lokacija vrtine (Mrzla dolina) v neposredni bližini tega obstoječega sistema to ne bi predstavljalo posebne težave ali razdalje.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Vrtino bi izvedli na območju Mrzle doline v kraju Belo. Že omenjena strokovna razprava pred leti je predvidela točko na zasebnem zemljišču, za to pa je bilo pridobljeno soglasje lastnikov.  

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Datum izvedbe projekta je smiseln čim prej, saj je problematika vodooskrbe pereča in stalno prisotna.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov