Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je v postopku pregledovanja predloga ugotovila, da predlagateljica ni občanka občine Medvode, s čimer niso izpolnjeni zahtevani pogoji, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Medgeneracijsko povezovanje

MedGeneracijski + MedGeneracijski +  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 2
162.jpg
162.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je nastal iz preproste kmečke ideje kako med seboj povezati večino starejše kmečke in manjšino mlajše populacije v razdelku Pohograjci 2 v Medvoški občini.

Povezovanje obeh generacij bi omogočilo izmenjavo znanj, izkušenj; izboljšalo kvaliteto življenja; omogočilo povečano povezanost krajanov in skupno izvedbo predloga-projekta.

Tema povezovanja je aktivirati znanje starejših krajanov (kmečka opravila) in mlajših občanov (računalništvo&telekomunikacije).

Tako bi se starejši krajani počutili koristne, mlajši pa aktivni v smislu izobraževanja, zaposlovanja in da ne migrirajo iz obstoječe vaške skupnosti.

Tako bi težava migracij-izseljevanja mladih in neaktivnost starejših dobila rešitev, ki koristi obema generacijama in presegla omejitve povezovanja.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da se na našem zemljišču postavita dve mobilni enoti, v katerih bi se izvajali dejavnosti povezovanja; v eni mobilni enoti bi starejši krajani nudili delavnice izmenjave izkušenj v kmetovanju, poljedeljstvu in gozdarstvu; v drugi mobilni enoti pa bi mlajši krajani starejše usposabljali kako uporabljati sodobne mobilnike, računalnike in pridobivati spletne informacije.

Hibridni model izmenjave bi tako omogočil aktivno participacijo vseh; tako mladih in starejših krajanov v obliki medgeneracijske izmenjave znanj, druženje in povezovanje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt medgeneracijske povezave (MedGeneracijski+) bi izvedli pod okriljem blagovne znamke predlagateljice tega projekta, ki ima v svojem biltenu tudi dejavnosti izobraževanja; usposabljanja, organizacijo delavnic ipd.

Na zasebnem zemljišču predlagateljice bi postavili dve mobilni enoti v katerih bi se dejavnosti izobraževanja in usposabljanja izvajale,

Prav tako bi v izvedbo projekta vključili lokalna podjetja, ki imajo v dejavnostih računalniške/telekomunikacijske storitve; kmečka združenja in družbe-zadruge, ki imajo interes širitve kmečkih dejavnosti. 

V projekt bi lahko vključili tudi občinski odsek za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo z njihovimi resursi v obliki aktivnosti povezovanja.

Projekt bi presegel subjektivni interes večine krajanov v smislu globalnega povezovanja. Izpeljali bi ga v duhu sodelovanja-služiti skupnosti in skupnost reaktivirati.

Aktivnosti izvedbe bi si sledile po postavitvi mobilnih enot in ustanovitvi družbe MedGeneracijski+.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Naselje izvajanja je Pohograjci 2-Žlebe. Projekt MedGeneracijski+ bi se izvedel na zemljišču predlagateljice projekta parc.št.: 275 (ID 729352), na kateri je že možna postavitev objekta cca 300m2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt MedGeneracijski+ naj bi se predvidoma izvedel maksimalno do konca leta 2022, ko in če bo projekt dobil zadostno podporo glasovanja krajanov #Sodelujinglasuj ter dobil zadostna zagonska sredstva za začetek izvedbe projekta.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja zaenkrat predlagateljica projekta nima. Dela ureditve okolice so možna in izvedljiva. Občina bi pri projektu izdatno lahko pomagala s pridobivanjem soglasij in ureditvijo dokumentacije.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov