Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 11.000 EUR za KS Zbilje, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Mokrišče Zbilje

Iztok Pipan Iztok Pipan  –  07. 05. 2021  –  KS Zbilje
169.jpg
169.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob Zbiljskem jezeru je ob sanaciji pred 25 leti nastalo novo mokrišče, ki pa se je skozi leta zaraslo in izgubilo pomen, zaradi česar predlagam ureditev informacijsko izobraževalne točke o pomembnosti mokrišč. Točka bi poleg table vključevala urejeno sprehajalno pot in urbano opremo (klopi, smetnjak). 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Mokrišče, urejeno z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave ter z namenom usmerjanja obiskovalcev, bo povečalo ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč ter okrepilo pozitivni odnos otrok in mladine do narave, ter pripevalo k njihovem zdravem razvoju. Prilagam tudi skico.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej bi bilo potrebno sanirati obstoječe stanje, nato pa urediti pot okoli mokrišča na pilotih, postaviti informativno izobraževalno tablo ter urbano opremo.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Gre za zemljišče, ki ga je z najemno pogodbo pridobila Občina Medvode in ga dala v upravljanje TD in KS Zbilje, zaradi česar ni potrebnega nobenega dodatnega soglasja

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Zaradi sušnega obdobja, ko je mokrišče bolj suho je idealno obdobje med 1.8. in 15.9., odprtje urejene točke pa bi bila na svetovni dan turizma, 27. septembra 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Del aktivnosti bi lahko izvedla TD in KS Zbilje, ki bi nosila vsak po 10 % stroškov ureditve.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov