Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V okviru projekta "Rekonstrukcija ceste Smlednik - Nova Dragočajna", ki je že uvrščen v NRP Občine Medvode je poleg izgradnje novega krožišča in rekonstrukcije obeh navezovalnih cest predvidena proti Novi Dragočajni izgradnja obojestranskega kolesarskega pasu širine 1,2 m in ob desni (vzhodni) strani tudi izgradnja hodnika za pešce širine 1,45 m, proti Smledniku pa izgradnja hodnika za pešce. Iz tega razloga se projekt izloči iz glasovanja.


Sprehajalna pot Smlednik/Dragočajna

MARJETA VAŠL MARJETA VAŠL  –  07. 04. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje varnih sprehajalnih poti in varne peš poti za otroke iz Smlednika za pot v OŠ Smlednik. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se prekategorizira cesta iz nove Dragočajne do OŠ Smlednik tako, da na njej ne bo več dovoljen promet z vozili. Nato se uredi cca 5 m široka asfaltna pot s klopcami ob strani in drevesi po celotni relaciji. Pot bi se lahko nadaljevala še ob gozdu in naprej skozi gozd do križišča z regionalno cesto Smlednik/Kranj.

Kraj bi tako veliko dobil, saj je trenutno skoraj nemogoče uporabljati to cesto zaradi velikega prometa in uničenega cestišča. 

Dostop do Dragočajne je možen že sedaj iz dveh strani ... od mosta čez Savo mimo Kanuja in iz smeri Kranja čez gozd. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mislim, da ne bi bilo potrebno odkupovati zemljišč od kmetov, saj je cesta že sedaj dovolj široka. 

Potrebno bi jo bilo preplastiti, posaditi drevesa ob strani npr. lipe in urediti klopce za počitek starejših, saj je celotna dolžina precej dolga za invalidne. Drevesa so nujna, saj je relacija poleti zelo osončena in je senca nujna.  

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Cesta nova Dragočajna - Smlednik. Soglasij ne bo potrebno, saj je cesta že sedaj dovolj široka. 

 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Predlagam, da se izvede pomladi v letu 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Nimam svojih virov financiranja. Uporabili bi sredstva, ki ste jih namenili projektu. 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov