Ta projekt ni bil izglasovan.

Nova preplastitev ceste pri "Mamovskem znamenju"

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  10. 05. 2021  –  Polhograjci 1
173.jpg
173.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Primerna infrastruktura (električna energija, voda in cesta) v Polhograjskih dolomitih v vasi Tehovec, spada med najpomembnejše dobrine od katerih zavisi navsezadnje tudi razvoj kraja. Cesta, ki jo vsakodnevno uporabljamo tako vaščani Tehovca kot tudi drugi uporabniki, spada med najpomembnejšo infrastrukturo. Lokalna cesta Preska - Tehovec - Suše služi in je služila kot obvoznica v nedaljni preteklosti (»by pass«) v primeru zimskega žledu, zapore ceste ob rekonstrukciji na trasi Sora - Topol ali v primeru zapore ob nesrečah. Zato predlog utemeljujem z dejstvom, da tudi če so namenjena sorazmerno majhna sredstva, lahko vsaj majhen del ceste na novo dokončno uredimo, kajti na malo daljši rok bi to moralo priti tudi v občinski plan. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v naselju Tehovec na lokalni cesti Tehovec-Suše na križišču pri »Mamovskem znamenju«  na novo preplasti asfaltna površina. Nezadosten in premalo utrjen tampon (v letu 2000) je vzrok degradacije asfaltne površine. Poleg tega pa se je v dolžini približno 10 metrov pojavila ugreznina na spodnjem delu cestišča zaradi nestanovitne zemljine (ilovica). Bistvo mojega predloga je sanacija majhnega dela ceste, ki je javno dobro. Zgodba ali kaj se bo zgodilo je ureditev, ki bo v korist vsem uporabnikom javne ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta temelji na nezahtevnih delovnih sklopih (DS), zaradi nezahtevne konfiguracije terena  DS1: odstranitev degradiranega asfalta, DS2: izkop zemljine na površini celotnega degradiranega asfalta in v dolžini ugreznine utrditev terena s skalami, DS3: dovoz ustreznega gramoza in valjanje le-tega,  DS4: novo asfaltiranje predlagane površine.

Problem odvodnjavanja, mislim da ni prisoten, ali pa bi bil strošek ureditve minimalen.  

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Naselje izvajanja projekta je vas Tehovec. Projekt naj bi se izvajal na križišču pri »Mamovskem znamenju« na odcepu proti kmetiji Mamovec (Kejžar Tine). Predlog delne sanacije asfaltne površine vključuje poleg lokalne ceste LC 251101, Preska –Tehovec- Suše tudi krajevno cesto Mamovec-Steška planina (odcep proti Mamovcu) približno v dolžini  20 metrov (imenovano v katastru kot lokalno pot s št. 751664). 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt se lahko izvaja takoj po odobritvi sredstev iz parcitipativnega proračuna občine MEDVODE oz. po dokončni odobritvi predlogov.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vaška skupnost Tehovec je v času svojega obstoja vedno preusmerila sredstva iz »redne dejavnosti« v komunalno infrastrukturo, saj se vsi zavedamo pomembnosti le-te. To bo tudi v bodoče. Predlagatelj (predsednik VS) in tudi  ostali prebivalci Tehovca delajo v javno korist entuziastično. Krajani Tehovca so v primeru pozitivnega sprejetja predloga sigurno pripravljeni priskočiti z delom (npr. z odvozom ekološko nesporne zemljine).

Predlagatelj: Franc Tehovnik


Vrednost projekta: 8700 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov