Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja.


Avtobusna postaja Vaše

Janez Duhovnik Janez Duhovnik  –  08. 04. 2021  –  KS Vaše – Goričane

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob vzpostavitvi krajevne avtobusne linije Stanežiče - Sora je bila avtobusna postaja za smer Sora prestavljena iz središča vasi Vaše pred vhodom k Cementninarstvu Jarc na njen takratni začetek pri Tičarju. To mesto postaje je za večino vaščanov po nepotrebnem preveč oddaljeno. Poleg tega je rob ceste na mestu sedanje postaje močno nagnjen proti parkirišču tovarne Color in neustrezen za manj gibljive potnike. Predlagam, da se avtobusna postaja prestavi na mesto, kjer je bila od takrat, ko so avtobusi začeli voziti skozi Vaše. To bo vaščane spodbudilo k večji uporabi javnega prevoza.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se avtobusna postaja za smer Sora označi na vozišču pri vhodu v Cementninarstvo Jarc. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prestavitev postaje je izvedljiva s talnimi oznakami na vozišču in prestavitvijo znaka za avtobusno postajo in tablice za vozni red, ki sedaj stojita pri Tičarju. Zaradi prestavitve postaje je treba spremeniti tudi vozni red avtobusov za to postajo.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvedel v vasi Vaše na parceli 1289/16, ki je v lasti občine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Poleti 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Projekt bi bil v celoti financiran iz participativnega proračuna občine.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov