Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se izloči iz glasovanja. Se pa bo problem ureditve meteornih voda izvedel v sklopu rednih investicij, za katera so sredstva že zagotovljena v proračunu Občine Medvode.


Ureditev meteorne kanalizacije pri h. št. Vaše 28

Janez Duhovnik Janez Duhovnik  –  08. 04. 2021  –  KS Vaše – Goričane

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri gradnji kanalizacije in obnovi ceste v Vašah pri h. št. 28 ni bil ustrezno urejen odtok  meteorne vode, ki se zbira na zemljišču jugovzhodno od omenjene hiše. Pri  vsakem deževju se voda zbira v jarku, ko pa se ta napolni, se voda razliva po celotnem cestišču in pri nižjih temperaturah nastaja poledica. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Meteorno vodo iz zaledja je treba speljati v meteorno kanalizacijo, ki poteka pod cesto.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelati je treba priključek na meteorno kanalizacijo pod cesto in urediti cesto po končani izdelavi priključka.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Vsa dela bodo izvršena na parceli 578/2 k. o. Preska, ki je last občine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Poleti 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Projekt bi bil v celoti financiran iz participativnega proračuna


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov