Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamični predlog, saj bi bilo potrebno zaradi konfiguracije terena pred izvedbo projekta predhodno izvesti posek dreves z izvedbo opornih zidov. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Igrišče s počivališčem in razgledno točko pod Slavkovim domom

Polona Pestotnik Polona Pestotnik  –  12. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Golem Brdu je ogromno otrok, nimamo pa nobenega igrišča/zbirališča za otroke.

Pod Slavkovim domom na občinski zemlji bi bila idealna lokacija, saj bi bila priročna tako za otroke iz Golega Brda - hrib, kot iz Golega Brda - dolina.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izgradnjo otroškega igrišča, v naslednji fazi pa še počivališče in razgledni stolp.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej bi bilo potrebno splanirati teren. Vendar dejstvo, da je teren bolj strm ne bi smela biti ovira. Tudi na igrišču v Goričanah pod gradom je strm teren zanimivo vkljucen v igrišče.

Zemljišča ne bi bilo potrebno odkupovati, ker je že v obcinski lasti.

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Golo Brdo 413/1 in 414/1 k.o.1981

 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Navedeno casovno obdobje je ustrezno.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov