Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt "Zbiljski gaj / Vaški trg z otroškim igriščem" je bil v soglasju s predlagateljem združen z drugimi podobnimi projekti v nov projekt: "Zbiljski gaj / Vaški trg – središče za vse generacije". Iz tega razloga ta projekt ni uvrščen na glasovanje.


Zbiljski gaj / Vaški trg z otroškim igriščem

Zdenka Bokal Zdenka Bokal  –  15. 04. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naselje Zbiljski gaj ima 80 hiš, ki vsebujejo preko 100 stanovanjskih enot. Po projektu ima naselje projektirano površino za vaški trg ter otroško igrišče, investitorja nista uspela dokončati tega dela naselja. Predlog je skladen z veljavnimi občinskimi akti in je namenjen splošni javni uporabi.

Vaški trg pomeni medgeneracijsko druženje znotraj naselja. V neposredni bližini se nahaja Dom starejših občanov Medvod, varovanci tega doma uporabljajo naselje za dnevno rekreacijo-sprehode. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam:

- gradbeni poseg z zatravitvijo,

- tlakovanje poti,

- umestitev 4 klopi z nadstreškom,

- zasaditev 3 dreves večje rasti,

- dobava pitnika,

- vgradnja jaška,

- dobava in montaža knjigobežnice,

- postavitev otroškega igrala,

- podlaga za otroško igrišče,

- vadbena naprava,

- koš za smeti,

- koš za pasje iztrebke,

- zasaditev cvetlične grede,

Vaški trg z otroškim igriščem bo center druženja za prebivalce naselja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je:

- izbor gradbenega izvajalca za ureditev zemljišča z vgradnjo jaška,

- izbor otroškega igrala z ustrezno podlago,  vadbeno napravo ter 4 klopi z nadstreškom,

- izbor arboritičnih 3 sadik,

- izbor pitnika,

- nabava koša za smeti + koša za pasje iztrebke,

- dobava in montaža knjigobežnice.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Naselje Zbiljski gaj, parc. št. 308/96 k.o.1973 Medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

1.jun.2021 - 4.jul.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Krajevna skupnost Medvode Center ima v svojem proračunu za leto 2021 v NRP Otroško igršče- Zbiljski gaj OB071-20-0007 planiranih 5.000 EUR za sofinanciranje igrišča. Svet KS MC je financiranje potrdil na 2. korespondenčni seji dne 30.okt.2020 pod točko 3.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov