Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj ni podal ocene vrednosti projekta, strokovna komisija pa je ocenila, da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 11.000 EUR za KS Zbilje, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako je projekt "Komunalna infrastruktura na območju Zbilj" tudi že vključen v NRP Občine Medvode.


Obnovitev vodovoda Zbilje

Alenka Žavbi Kunaver Alenka Žavbi Kunaver  –  16. 04. 2021  –  KS Zbilje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Zbiljah imamo dotrajane, nevarne vodovodne cevi. Nujno je potrebna čimprejšnja zamenjava le teh

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zamenjava cevi za pitno vodo

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je zamenjati cevi

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Več parcel, problem je znan na občini, imate informacije o parcelah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov