Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog je premalo konkretiziran, zato iz njega ni možno ugotoviti katere aktivnosti je potrebno izvesti, na osnovi katerih bi se lahko določila ocena vrednosti projekta. Projekt ni umeščen na konkretno lokacijo znotraj enega območja. Iz tega razloga je projekt izločen iz glasovanja.


Brezplačno aktivno varstvo čez počitnice

Tina Tina  –  01. 05. 2021  –  Preska

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pandemija še vedno močno vpliva na naša življenja, predvsem otrokom so bile zaradi ukrepov ukinjene športne in ostale prostočasne dejavnosti. Cilj predloga je ponuditi organizirano športno in ostalo aktivno varstvo čez celotne poletne počitnice za vse medvoške otroke in s tem pravočasno in aktivno vplivati na dobrobit naših otrok.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Organiziran širok spekter aktivnosti / varstva za vse otroke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Športno varstvo - poudarek na ohranjanju ali izboljšanju psihofizičnega zdravja otrok.

- Aktivno preživljanje prostega časa

- še aktivnejša vključitev otrok & mladih v medvoške projekte

- vizija 1000ur zunaj

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Celotna občina

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

26.6. - 1.9.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov