Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za izvedbo projekta je predhodno potrebno pridobiti zemljišče, za kar pa je potrebno izvesti postopek parcelacije in ureditve mej. Dokler ni pridobljena pravica graditi, se projekt ne more izvesti. Iz tega razloga je projekt za to obdobje izločen iz glasovanja. Se pa postopek pridobivanja zemljišč nadaljuje.


Ureditev novih parkirišč ob Cesti v Bonovec

Zvonka Hočevar Zvonka Hočevar  –  02. 05. 2021  –  Preska
75.jpg
75.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri cesti v Bonovec ni javnih parkirišč, kjer bi obiskovalci sprehajalne/kolesarske poti lahko parkirali, zato parkirajo na zelenici ob ograji Osemenjevalnega centra (OC) ali na pločniku in pri tem ovirajo sprehajalce

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z ureditvijo parkirišč bi bil rešen problem parkiranja sprehajalcev sprehajalne/kolesarske poti v Bonovcu 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev zemljine, nasutje in utrditev, postavitev robnikov, asfaltiranje, označitev parkirnih mest in postavitev prometnega znaka za parkiranje

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Naselje: Medvode - Preska, ob Cesti v Bonovec.

Potrebno bi bilo določiti meje OC in Občine Medvode parc.št:  299/4, 299/11 in 1279/11 in urediti zamenjavo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ko bi bile urejene meje

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

V kolikor bi bil projekt izbran in bi presegal možnosti financiranja iz PP, bi zaprosili KS Preska Žlebe za sofinanciranje


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov