Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 25.000 EUR za posamičen predlog. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.

Asfaltiranje ceste Sora - Osolnik

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  20. 06. 2022  –  KS Sora

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta Sora - Osolnik je v zelo slabem stanju (polno globokih lukenj, ki se med seboj združujejo, neočiščeni kanali).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltiranje ceste v celoti (kar ga še manjka). Pozimi je cesta težko prevozna, ker sneg pada z drevja, to se povozi in ker ni asfalta ceste ni možno očistiti do tal. Cesta je nevarna. Celo leto je polna lukenj in jarkov, ki jih izdolbe voda.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Poširiti cesto, urediti odvodnjavanje, nasuti in v celoti asfaltirati.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Cesta Sora - Osolnik, manjkajoči del asfalta.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj: Tomaž Čarman (podoben predlog je oddal tudi Stanislav Bukovec).
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov