Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Projekt je že uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Medvode. Prav tako je strokovna komisija ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 25.000 EUR za posamičen predlog. Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.

Dokončanje ureditve kopališča ob Sori pri jezu v Goričanah

Maša Maša  –  01. 09. 2022  –  KS Vaše - Goričane
Kopališče_Sora, jez v Goričanah.jpg
Kopališče_Sora, jez v Goričanah.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kopališče je polovično urejeno, dokončanje lesenega pomola - teras na že postavljenih betonskih blokih ob bregu. Ureditev dostopa do vode.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Urediti območje po vzoru prijekta Občine Preddvor https://www.preddvor.si/objava/653051

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

urediti območje po vzoru prijekta Občine Preddvor https://www.preddvor.si/objava/653051

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Goričane, zemljišče ob bregu Sore, pri jezu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V predvidenem časovnem obdobju.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov