Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Ker gre za zasebni vodovodni sistem Občina Medvode ne more vlagati proračunskih sredstev v njegovo obnovo. Občina Medvode je v preteklosti že ponudila možnost, da lastniki vodovodni sistem predajo v last in upravljanje Občine Medvode, kar bi omogočilo vlaganje proračunskih sredstev v njegovo obnovo. Lastniki so predlog zavrnili.

Ureditev vode

Majaklr Majaklr  –  06. 09. 2022  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje denarja, da bi vaščani celovito prenovili vodovodno omrežje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da nam občina finančno pomaga, da prenovimo omrežje za pitno vodo (obnova rezervarja, zamenjava določenih glavnih cevi, zamenjava dotrajanih hidrantov in postavitev novih hidrantov, kjer jih še ni).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Samo finančna pomoč, vse ostalo bi vaščani naredili sami, oziroma bi dela izvedlo Eko društvo vodovod Seničica.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Na celotnem področju Seničice. Soglasja niso potrebna saj ima Eko društvo vodovodbSeničica dovoljenje vseh lastnikov parcel po katerih poteka vodovod, dovoljenje o vzdrževanju.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

2023

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov