Ta projekt ni bil izglasovan.

Prenova fitnesa na prostem, ureditev "pasjih" košev, tabel in poti Bonovec

Zvonka Hočevar Zvonka Hočevar  –  13. 09. 2022  –  Preska
fitnes 2 -  participativni 2022.jpg
fitnes 2 - participativni 2022.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

- Fitnes uporablja zelo veliko občanov, velikokrat prihajajo otroci z vrtcev, naprave, podlaga in okolica pa so nujno potrebni prenove in ureditve. - Veliko pasjih sprehajalcev drečke odloži ob poti, ker je samo en koš. Poleg tega spustijo pse, da letajo po travnikih in dvoriščih, kar povzroča slabo voljo Zavodu kmetijskih zemljišč kot tudi občanom

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

- Predlagam prednovo fitnes naprav (servis, prebarvanje, zamenjavo obrabljenih delov,...), zamenjavo podlage, filca, peska in ureditev okolice ter dostopnost na fitnes. Fitnes je na prostem, zato je izpostavljen vremenskim neprilikam kot tudi vandalizmu. Fitnes je v veselje in za rekreacjo tako starim kot madim, je dostopen in brezplačen, zato je res veliko v uporabi. S prenovitvijo bo varnejši in še privlačnejši. - ob sprehajalni poti v Bonovec in potki do fitnesa na prostem bi bilo potrebno namestiti še vsaj 3 koše za drečke za pasje iztrebke (na sredini in na koncu kolesarske poti Bonovec ter ob objektih ŠC Bonovec) in opozorilne table ali nalepke na koše, da se da pse na vrvice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Fitnes bi preuredil pooblaščeni serviser, pri ureditvi okolice bi sodelovalo tudi Nordijsko športno društvo Medvode. Aktivnosti: servis in prenova fitnes naprav, podlage in okolice - koše in table bi lahko namestil občinski režijski urad (ali pooblaščeni izvajalec)

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Fitnes naprave stojjo na parcelnih številkah 1. zemljiškoknjižni lastnik parc. št. 316/1, k.o. 1976 Preska je Republika Slovenija; upravljavec zemljišča je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije; 2. zemljiškoknjižni lastnik parc. št. 316/3, k.o. 1976 Preska je Kmetijski zavod Ljubljana družbena lastnina. Za najem teh parcel ima Občina Medvode sklenjene pogodbe S prenovo soglaša Nordijsko ŠD Medvode, Ostrovrharjeva 4, ki je skrbnik in upravljalec fitnesa na prostem v Preski, Center Bonovec.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

- FITNES: Projekt se lahko izvede kadarkoli, razen v zimskem času. - koši, vrečke in ureditev steze lahko kadarkoli

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

- Projekt fitnesa bi se izvajal v okviru finančnih zmožnosti, saj je možna sukcesivna prenova. Finančno je delno pripravljeno sodelovati tudi Nordijsko ŠD Medvode, prav tako pa bi sodelovali tudi s prostovoljnimi deli pri ureditvi okolice. - za ureditev košev in in tabel/nalepk bi lahko prispevala po potrebi tudi KS preska ŽlebeDokumenti (2)


Vrednost projekta: 12000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov