Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev dostopne ceste Belo

Janez Kos Janez Kos  –  16. 09. 2022  –  Polhograjci 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Začetek urejanja neprimerne dostopne ceste za lastnike nepremičnin in stanovalce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na začetku vasi Belo se prvi odcep levo nadaljuje v makadamsko cesto, ki je za potrebe dostave in dostopa preozka in ni urejeno odvodnjavanje. Voda se steka po cestišču in uničuje tudi dostop do vodnega črpališča. V preteklosti je z omenjenega odseka že zdrsnilo vozilo. Projekt asfaltiranja ceste obstaja, ni pa bil izvršen, pridobljena so bila tudi soglasja lastnikov parcel, preko katerih bi potekala razširitev trase. Za to bi bilo potrebno narediti oporni zid- škarpo v dolžini cca 20 m in višini 0- 2 m, zraven pa urediti odvodnjavanje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Oporni zid, jaški za stekanje meteorne vode, priprava za asfaltiranje omenjene ceste.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Belo Soglasja so že pridobljena, ni problema za ponovitev. Oporni zid bi potekal po parceli 414/3 ,KO Babna gora in deloma prek 414/10, ista KO

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Pripravljen sem brezplačno brez nadomestila odstopiti del parcele 414/3 ,KO Babna gora za razširitev ceste in ureditev odvodnjavanja. Želel bi pa tudi, da se po izvedenih delih omenjeno zemljišče prenese v last občine. Rad bi tudi poudaril dejstvo, da se predlog, ki je bil lansko leto sprejet, ni uresničil. Zato bi bilo pošteno, da se sredstva, predvidena za omenjen predlog, prenesejo na letošnji predlog in se omenjeno cestišče čim bolje pripravi na željeno asfaltiranje.Vrednost projekta: 25000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • JakaF

  Podpiram pobudo, predloge, prijazno ponudbo za odstopitev parcele ter razloge in obrazložitev g. Kosa! J. Fürst

  5  | 
  5
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov